Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VEĽKOOBCHOD

Spoločnosť Ample, s.r.o., IČO: 36276219, so sídlom Kpt.M.Uhra 72/24, 90701 Myjava, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.1765/T, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky:

I.
Úvodné ustanovenia

1. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Ample, s.r.o., IČO36276219, so sídlom Kpt.M.Uhra 72/24, 90701 Myjava, ktorá v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto Všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania v právnej pozícii predávajúceho. Pokiaľ sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach hovorí o predávajúcom, rozumie sa ním spoločnosť Ample, s,r,o.,IČO: 36276219, DIČ: 2022075759, IČ DPH: SK2022075759.
2. Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar, a to na účely svojho podnikania.
3. Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na www.velkoobchod-umelekvety.sk . Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok je rámcová úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu.


II.
Platnosť všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú kúpnopredajné vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
2. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná kúpna zmluva (rámcová alebo jednorazová).
3. Ustanovenia osobitných (rámcových alebo jednorazových) kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.
4. Predávajúci neprevádzkuje kamenný obchod ani verejnú vzorkovú predajňu.


III.
Ponuka. Objednávka tovaru. Uzavretie zmluvy

1. Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke www.velkoobchod-umelekvety.sk sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď sa predávajúci touto ponukou obracia na vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre predávajúceho záväzná, vrát. uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke www.velkoobchod-umelekvety.sk , pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej adrese v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu formou elektronickej pošty alebo prostredníctvom nákupného košíka uverejneného na tejto internetovej stránke ako súčasť internetového obchodu predávajúceho. Iné zmeny v záväznosti ponuky tovaru predávajúceho /napr. množstevné rabaty, zľavy na kúpnej cene, zľavy pri veľkoobchodnom odbere/ sú možné na základe individuálneho dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci osobitných (rámcových alebo jednorazových) kúpnych zmlúv.
2. Kupujúci má možnosť objednať tovar priamo na internetovej stránke www.velkoobchod-umelekvety.sk formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na tejto internetovej stránke. Kupujúci pri objednávke formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku".
3. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:
     1. obchodné meno kupujúceho
     2. miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho
     3. telefónny kontakt na kupujúceho
     4. IČO a DIČ kupujúceho
     5. miesto dodávky tovaru
     6. druh /kód/ tovaru
     7. množstvo tovaru
4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
5. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu.
6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj, neobvykle veľké množstvo tovaru, dodávka do zahraničia a podobne) právo vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním potvrdenia objednávky dodanie ďalších príslušných podkladov (napr. doklady preukazujúce právnu existenciu kupujúceho, doklady k daňovej registrácii a pod.).
7. Predávajúci bezodkladne spracuje každú objednávku a najneskôr do 72 hodín potvrdí podanú objednávku, spravidla formou elektronickej pošty.
8. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä tieto údaje:
     1. obchodné meno kupujúceho
     2. miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho
     3. IČO a DIČ kupujúceho
     4. miesto dodávky tovaru
     5. druh /kód/ tovaru
     6. množstvo tovaru
     7. iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./
     8. konečná cena objednaného tovaru bez DPH
     9. sadzba DPH
     10. konečná cena tovaru s DPH
     11. náklady na dopravu tovaru
9. Predávajúci na potvrdenie objednávky formou elektronickej pošty môže využiť službu elektronickej pošty vyžadujúcu spätné potvrdenie otvorenia potvrdzujúceho emailu. Predávajúci môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia otvorenia potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.
10. Potvrdením objednávky kúpna zmluva sa považuje za uzavretú a záväznú pre obidve zmluvné strany.
11. Pokiaľ dôjde k uzavretiu osobitnej (rámcová alebo jednorazová) kúpnej zmluvy, táto musí byť vyhotovená písomne, a to vo dvoch vyhotoveniach. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia takto uzavretej kúpnej zmluvy sa musia vykonať formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve.


IV.
Ceny

1. Cena uvedená na internetovej stránke www.velkoobchod-umelekvety.sk záväzná a konečná, s výnimkou osobitných (rámcových alebo jednorazových) kúpnych zmlúv. Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje na akciový tovar.
2. Cena uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa všetky náklady predávajúceho, vrát. DPH, prípadné clo a pod., ak ďalej nie je stanovené inak.
3. Ceny sú vždy uvedené v eurách. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa musí splniť v eurách.


V.
Platobné podmienky

1. Platba kupujúceho za tovar predávajúceho sa uskutoční ako platba v hotovosti pri dodávke tovaru, ktorá sa realizuje formou platby na dobierku prepravnou službou /poštou/ alebo bankovým prevodom, formou platby na základe Zálohovej faktúry.
2. Pokiaľ Zálohová faktúra nebude uhradená v lehote jej splatnosti, predávajúci nie je viazaný svojou ponukou a nie je povinný dodať kupujúcemu tovar. Lehota splatnosti zálohovej faktúry je najmenej 10 dní odo dňa jej vystavenia.
3. Minimálna hodnota objednávky je 50eur bez DPH.


VI.
Dodacie podmienky

1. Objednaný tovar odosielame v lehote 24-72hod.
2. Predávajúci má právo nedodať tovar takému kupujúcemu, ktorý má voči predávajúcemu akýkoľvek neuhradený splatný záväzok. Nedodanie tovaru v tomto prípade nie je porušením povinností a záväzku predávajúceho.
3. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho podnikania alebo v mieste jeho sídla.
4. Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
5. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade,
     1. ak o tom predávajúci kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň
     2. predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.
6. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na nebezpečenstvo predávajúceho.
7. Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky; rozhodnutie však vždy ostáva predávajúcemu.
8. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli.
9. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.
10. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej služby riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.
11. Predávajúci nezodpovedá za škodu na tovare, spôsobenú prepravnou spoločnosťou. Na škodu spôsobenú prepravnou službou sa vzťahujú obchodné podmienky prepravcu.


VII.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim.


VIII.
Výhrada vlastníctva

1. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).


IX.
Reklamácia

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho. Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe. Kupujúci je povinný k reklamácii tovaru priložiť písomne presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké nedostatky sú predmetom reklamácie.
2. Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamácie.
3. Kupujúci má právo na výmenu vadného tovaru alebo na výmenu vadnej súčasti tovaru.


X.
Záverečné ustanovenia

1. Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto Všeobecných obchodných podmienok.
3. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie súd.
4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.04.2016.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.